ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 23 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย
 

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

 

 

 

เดิมสภาตำบลได้แต่งตั้งตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 222 / 2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามาร่วมกันบริหารงานของตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและท้องถิ่นและราษฎรเป็นส่วนรวม อันจะเป็นการนำทางราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยวิธีจัดให้มีสภาตำบลและคณะกรรมการตำบลขึ้น

 

วันที่ 1 มีนาคม 2509 กระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งที่ 275/2509 เรื่องระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน   (ฉบับที่ 2) โดยรวมคณะกรรมการตำบลและสภาตำบลเข้าเป็นองค์กรเดียวกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวการณ์ยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับ หลักการ วันที่ 13 มีนาคม 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 แก้ไขปรับปรุงระเบียบบริหารของตำบลและให้ปรับปรุงเป็นสภาตำบล อย่างไรก็ตาม ฐานะของสภาตำบลยังไม่ได้เป็นนิติบุคคลแต่ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0309 / ว 438 ลงวันที่ 29 กันยายน 2509 ด่วนมาก ที่ มท 0309/ ว99 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2510 และหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0309/10898 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2510

 

การที่สภาตำบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำให้การบริหารงานไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพขาดความคล่องตัวในการทำงานรัฐบาลจึงปรับปรุงฐานะของสภาตำบลใหม่ให้เป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถรองรับการการ กระจายอำนาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 6 และยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดได้รับประกาศจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำดับที่ 988

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 620,010

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.