ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 23 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสมชาย มากสุข
ประธานสภา อบต.คำโตนด


นายสมนึก ทองคำรักษ์
รองประธานสภา อบต.คำโตนด


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 1


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 1


นางสมเพียร กงแก้ว
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 2


นางปัทมา ล้อมเวียง
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 2


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 3


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 3


นายอ้ม ช่วยนึก
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 4


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 4


นายประเสริฐ โพนน้อย
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 5


นางทองใบ กะนิโก
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 5


นางสมบูรณ์ บริสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 7


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 7


นายบุญธรรม ประกอบผล
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 6


นายเสมียน ทียนเพลิง
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 6


นายสมญา มุ้งบัง
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 8


นายสาคร แสะสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นางสาวสายรุ้ง ตงฉิน
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 9


นางฐิติมา ศรีปราชญ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 9


นายทองล้วน หินโทน
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 10


นายประจักษ์ บิณฑบาตร์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 10


นายบัณฑิตย์ ศรีเคน
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 11


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 11


นางอัมพร ล้วนศรี
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 12


นายสนอง เสาะด้น
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 12


นายจำปี ธรรมเจริญ
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 13


นางสุภาพ ศรีปราชญ์
สมาชิกสภา อบต. คำโตนด หมู่ 13


นายประสงค์ ขยันคิด
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 14


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 14


- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 15


ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพงษ์ ชาญชัย
สมาชิกสภาองค์ อบต.คำโตนด หมู่ 15


นางณัชชา กำเนิดแขก
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 16


นายสมาน อาทร
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 16


นายสมนึก ทองคำรักษ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 17


นางจันตนา หินโทน
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 17


นางอุบล ศิริพันธ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 18


นายสนธยา สิทธิปัญญาพิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.คำโตนด หมู่ 18
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 620,044

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.