ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2564เปิดอ่าน
     รายงานประมาณการรายจ่าย 2564เปิดอ่าน
     รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 2564เปิดอ่าน
     รายงานประมาณการรายรับ 2564เปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 2564เปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 2564เปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 2564เปิดอ่าน
     บันทึกหลักการและเหตุผล 2564เปิดอ่าน
     คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2564เปิดอ่าน
     คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ 2564เปิดอ่าน
     คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง 2564เปิดอ่าน
     คำแถลง 2564เปิดอ่าน
     ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.2564เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หน้าปก)เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด รื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดประมาณการรายจ่าย)เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าปก)เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.คำโตนด เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2560(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน,แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ,แผนงานงบกลาง)เปิดอ่าน
     รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2560(แผนงานสังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและชุมชน)เปิดอ่าน
     รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2560(แผนงานการรักษาความสงบภายใน,แผนงานการศึกษา,แผนงานสาธารณสุข)เปิดอ่าน
     รายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ 2560(แผนงานบริหารงานทั่วไป)เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 2)เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 (ส่วนที่ 1)เปิดอ่าน
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.247.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 651,967

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.