ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     คู่มือสำหรับประชาชน 
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน  
     51. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     50. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาตเปิดอ่าน
     49. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     48. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่ 1 ประเภท ง และ ประเภท จ ลักษณะที่ 1เปิดอ่าน
     47. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สองเปิดอ่าน
     46. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     45. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     44. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการเปิดอ่าน
     43. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     42. การรับชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
     41. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่เปิดอ่าน
     40. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเปิดอ่าน
     39. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     38. การแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     37. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     36. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     35. การแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     34. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     33. การจดทะเบียนพานิชย์ (เลิกประกอบพานิชยกิจ)ตามพ.ร.บ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าเปิดอ่าน
     32. การจดทะเบียนพานิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจ (1)เปิดอ่าน
     31. การจดทะเบียนพาณีชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     30. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเปิดอ่าน
     29. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิขย์ พ.ศ. 2499กรณีผุ้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้าเปิดอ่าน
     28. การจดทะเบียนพานิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ่ีนส่วนจำกัด) บริษัทมหาชนจำกัดเปิดอ่าน
     27. การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     26. การจดทะเบียนพาณิช (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเปิดอ่าน
     25. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้าเปิดอ่าน
     24. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ่นส่วนจดทะเบียน (ห (2)เปิดอ่าน
     23. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     22. การจดทะเบียนพานิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพานิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเปิดอ่าน
     21. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     20. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (1)เปิดอ่าน
     19. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     18. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า เพื่อการอื่นตามมาตรา 34เปิดอ่าน
     17. การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเองเปิดอ่าน
     16. การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เปิดอ่าน
     15. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เปิดอ่าน
     14. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     13. การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     12. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1)เปิดอ่าน
     11. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     10. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     9. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท % 28กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     8. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     7. การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเด์อนหรือบำเน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรมเปิดอ่าน
     6. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     5. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานเปิดอ่าน
     4. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32เปิดอ่าน
     3. การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบการกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.156.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 652,113

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.