หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. 
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.  
     คู่มือการลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงานเปิดอ่าน
     คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GPเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบ e GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สตงเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อปท.เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานวินัย 2559เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการเข้าใช้บริการและการเบิกจ่าย สปสช.เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.2.146
คุณเข้าชมลำดับที่ 829,365

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.