ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. 
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.  
     คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงานเปิดอ่าน
     คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GPเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบ e GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สตงเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อปท.เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานวินัย 2559เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการเข้าใช้บริการและการเบิกจ่าย สปสช.เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 619,107

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.