หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. 
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.  
     คู่มือการลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงานเปิดอ่าน
     คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GPเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบ e GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สตงเปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อปท.เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานวินัย 2559เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดอ่าน
     คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือการเข้าใช้บริการและการเบิกจ่าย สปสช.เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.91.117.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,106,500

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.