ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  
     14.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539เปิดอ่าน
     13.พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     12.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     11.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534เปิดอ่าน
     10.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     9.พระราชบัญญํติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     8.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     7.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     6.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539เปิดอ่าน
     5.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     4.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     3.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวเปิดอ่าน
     คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวเปิดอ่าน
     พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ฉบับ 2 พศ 2549เปิดอ่าน
     พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พศ 2542เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พ.ร.ฏ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พ.ร.ฏ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ที่ 5) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พ.ร.ฏ.เงินสวัสดิการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556เปิดอ่าน
ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.200.252.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 619,092

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.