หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  
     14.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539เปิดอ่าน
     13.พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     12.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     11.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534เปิดอ่าน
     10.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     9.พระราชบัญญํติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     8.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     7.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     6.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539เปิดอ่าน
     5.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     4.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     3.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวเปิดอ่าน
     คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวเปิดอ่าน
     พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ฉบับ 2 พศ 2549เปิดอ่าน
     พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พศ 2542เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พ.ร.ฏ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พ.ร.ฏ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ที่ 5) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     พ.ร.ฏ.เงินสวัสดิการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.2.146
คุณเข้าชมลำดับที่ 829,298

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.