ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลคำโตนด

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง 
กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง  
     16.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่8-2560เปิดอ่าน
     15.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     14.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544เปิดอ่าน
     13.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
     12.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     11.ประกาศ รบ.มท.เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     10.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหร ือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     9.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     8.กฏกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     7.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     6.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     5.ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     4.รบ.มท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     3.รบ.มท.ว่าด้วยเงินบัเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนถ้องถิ่น พ.ศ.2546เปิดอ่าน
     2.รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา 2547ถึง2558เปิดอ่าน
     1.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544เปิดอ่าน
     รบ.มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท. และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยเงินครองชีพผู้รับบำนาญของราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) 2561เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รบ.ทบ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,940,384

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.