หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง 
กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง  
     16.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่8-2560เปิดอ่าน
     15.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     14.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544เปิดอ่าน
     13.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเปิดอ่าน
     12.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     11.ประกาศ รบ.มท.เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     10.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหร ือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     9.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     8.กฏกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     7.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     6.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     5.ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     4.รบ.มท.ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     3.รบ.มท.ว่าด้วยเงินบัเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนถ้องถิ่น พ.ศ.2546เปิดอ่าน
     2.รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา 2547ถึง2558เปิดอ่าน
     1.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544เปิดอ่าน
     รบ.มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท. และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยเงินครองชีพผู้รับบำนาญของราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) 2561เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อปท. พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548เปิดอ่าน
     รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     รบ.ทบ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.204.48.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 901,203

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.