หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตขุดดินและถมดิน 

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตขุดดินและถมดิน
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตขุดดินและถมดิน  
  การขุดดินและถมดินอย่างไรถึงจะไม่ผิดกฎหมาย        

การขุดดิน ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการขุดดินที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย 
      -มีการขุดดินความลึกเกิน 3.00 เมตร
      -มีการขุดดินที่มีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือ 6 ไร่ 1 งาน
      -มีการขุดดินความลึกเกินหรือพื้นที่ปากบ่อเกินตาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 

      -มีการถมดินสูงกว่าที่ดินข้างเคียงและพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร หรือ 1 ไร่ 1 งาน 
      - หรือพื้นที่เนินดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด(ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น)

ข้อยกเว้นการบังคับใช้ พรบ.
      -ขุดบ่อน้ำ พื้นที่ปากบ่อไม่เกิน 4 ตร.ม. ไม่ต้องแจ้ง 
      -มิให้บังคับใช้การขุดดินถมดินที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่แล้ว
      -การทำฐานรากอาคาร การทำกำแพงกันดิน
      -การขุดคลองของกรมชลประทานและหน่วยงานของรัฐ
      -ถ้าขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทาง     เศรษฐกิจ ให้หยุดขุดแล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งกรมศิลปกรหรือกรมทรัพย์ (ม.25)
       -ขุดดินลึกน้อยกว่า 3.00 เมตร ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า 2 เท่า ของความลึกต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดิน (ม.25)

การถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดินแต่ไม่ต้องแจ้งตามกฎหมาย
       -มีการถมดินสูงกว่าที่ดินข้างเคียงและพื้นที่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร หรือ 1 ไร่ 1 งาน (ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น)

บทลงโทษ
       - ขุดดินและถมดินโดยไม่มีใบรับแจ้ง (ม.35) จำคุก 1 ปี ปรับ 50,000 บาท ถ้าอยู่ในบริเวณห้ามขุดห้ามถมโทษจำคุกและปรับจะเป็น 2 เท่า 
       -ขุดดินและถมดินโดยไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง (ม.36) ปรับ 30,000 บาท หรือปรับรายวันละ 1,000 บาท
       -ถมดินไม่ทำรางระบายน้ำ (ม.26วรรคหนึ่ง) ปรับ 10,000 บาท
       -ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.38)ปับ 2,000 บาท 
       -ถ้าขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าเศรษฐกิจ ให้หยุดขุดแล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 7 วัน (ม.39) จำคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท
       -ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งหยุดขุดดินและถมดิน (ม.40) จำคุก 1 ปี รับ 5,000 บาท
       -ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้จัดการป้องกันการแก้ไขการพังทลาย ขุดดินและถมดิน (ม.41) ปรับ 30,000 บาท หรือปรับรายวัน 500 บาท

การขออนุญาตขุดดินและขุดดินถมดิน 
   หลักฐานในการขออนุญาตขุดดินถมดิน
     -แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน 
     -สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมของจริง
     -สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจ้งเป็นนิติบุคคล)
     -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
     -หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     -หนังสือมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมีการมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นแจ้งแทน) 
     -รายการคำนวณ
     -หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
     -สำเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3เลขที่/สค.1ที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน ถ่ายสำเนาฉบับจริง
     -หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
     -หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 
     -สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุม (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
     -เอกสารรายละเอียดอื่นๆ 
   
ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
     -ขอรับคำขออนุญาตจากกองช่าง
     -นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต
     -นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ 
     -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
     -ออกใบอนุญาต
     -ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตขุดดิน/ถมดิน
     -ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุดดิน/ถมดิน ระยะเวลา 1 วัน
     -ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในการพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วัน 
     -ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ระยะเวลา 1 วัน
     -ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน
     -รวมระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
     -ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ฉบับละ 500 บาท
     -ค่าธรรมเนียมคัดเอกสารฉบับละ 1 บาท
 

 

         หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด โทรศัพท์ 0-37218-836 ต่อ 106


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2014-11-03

หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.91.117.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,106,307

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.