หัวข้อหลัก
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 1819 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 18 มกราคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
  รายการเอกสารประกอบการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และค่าธรรมเนียมการก่อสร้าง/ต่ออายุใบอนุญาต/ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร        

รายการเอกสารประกอบการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
  1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ข.1 (ขอรับได้ที่ อบต.) 
  2.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
  3.กรณีเจ้าของอาคารให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทน
     -หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
     -สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
  4.กรณีเป็นนิติบุคคล
     -สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ไม่เกิน 6 เดือน)
     -สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 5.สำนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเท่าตัวจริงไม่ถ่ายย่อ) 
 6.กรณีปลูกสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่นหรือเจ้าของที่ดินร่วม
     -หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน (จากเจ้าของที่ดินทุกคน)
     -สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินทุกคน
  7.กรณีก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียง
     -หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
     -สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
     -สำเนาโฉนดที่ดินข้างเคียง
  8.กรณีติดจำนอง
     -หนังสือยินยอมจากสถาบันการเงินที่ติดจำนอง
  9.สำเนาแบบก่อสร้าง 5 ชุด
  10.การรับรองการออกแบบ
   10.1 ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป
     -หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
     -สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม (เฉพาะวิศวกรรมโยธา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา) 
   ระดับภาคี : ตั้งแต่ 150 – 1,500 ตารางเมตร 
   ระดับสามัญ : มากกว่า 1,000 ตารางเมตร หรือสูงกว่า 15 เมตร 
   ระดับวุฒิ : ทุกขนาด
  11.รายการคำนวณ (มีลายเซ็นวิศวกรรมรับรองทุกหน้าและต้องเป็นลายเซ็นเปียก)
  12.การรับรองระบบ
     -หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (ม.4)
   12.1 กรณีพื้นที่ต่ำกว่า 150 ตารางเมตร และไม่เกิน 3 ชั้น 
     -สำเนาบัตรประชาชนผู้ควบคุมงาน (บุคคลธรรมดาควบคุมได้)
   12.2 กรณีพื้นที่ตั้งแต่ 150 ตารางเมตร ขึ้นไป (ต้องใช้สถาปนิกควบคุมงาน)
     -สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาสถาปัตยกรรมหลัก พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา)
   12.3 กรณีสูงกว่า 3 ชั้นขึ้นไป (ต้องใช้วิศวกรรมควบคุม) 
     -สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(เฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา)
  13.รูปถ่าย(กรณีรื้อถอนอาคาร)
  14.สำเนาเอกสาร หลักฐานประกอบอื่น (ต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่นและทุกหน้า 
 

ค่าธรรมเนียมการก่อสร้าง
  1.ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
  2.ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
  3.ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
  4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท
  5.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
  6.ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
  7.ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 5 บาท

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
  1.ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
  2.ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
  3.ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
  4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
  1.อาคารที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ให้คิดตามพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท 
  2.อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 2 บาท
 

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เบอร์โทรศัพท์ 0-37218-836 ต่อ 106


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2014-11-03

หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.91.117.237
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,106,557

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.