ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารตำบลคำโตนด

หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ  
  กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ        

ที่มากองทุน 
      กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย นายสุชาติ เดชสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ซึ่งท่านเล็งเห็นความสำคัญของการมอบสวัสดิการให้กับพ่อแม่พี่น้องตำบลคำโตนด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต โดยสมาชิกต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงวันละ ๑ บาท
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
๑. สวัสดิการกรณีเกิด
     มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งแม่และบุตรหลังคลอด ดังนี้
       - ค่าทำขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ ๕๐๐ บาท
       - ค่าซื้อเสื้อผ้าเครื่องใช้เด็กอ่อน ๕๐๐ บาท 
       - ค่าพักรักษาตัวหลังคลอดระหว่างนอนโรงพยาบาลคืนละ ๑๐๐ บาท ไม่เกิน ๕ คืน (ไม่เกิน ๕๐๐ บาท)
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการกรณีเกิด
      - สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน
      - ใบรับรองแพทย์
      - ใบสูติบัตร 
         (แนบเอกสารทั้งหมดอย่างละ ๑ ฉบับ)
๒. สวัสดิการกรณีเจ็บป่วย
      มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่ป่วยและเข้ารับการรักษาตัวนอนโรงพยาบาล โดยจ่ายสวัสดิการคืนละ ๑๐๐ บาท รวมตลอดทั้งปีจ่ายไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย
      - สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน
      - ใบรับรองแพทย์
๓. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต 
     มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตโดยมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ สมาชิก ศพละ ๑ พวง และมอบเงินสวัสดิการเป็นค่าปลงศพให้กับทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตตามอายุการ เป็นสมาชิก ดังนี้
๑. เป็นสมาชิก ไม่ถึง ๖ เดือน จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
๒. เป็นสมาชิกเกิน ๖ เดือน ถึง ๑ ปี จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๓. เป็นสมาชิกเกิน ๑ ปีถึง ๒ ปี จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๔. เป็นสมาชิกเกิน ๒ ปีถึง ๔ ปี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. เป็นสมาชิกเกิน ๔ ปีถึง ๘ ปี จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๖. เป็นสมาชิกเกิน ๘ ปีถึง ๑๐ ปี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๗. เป็นสมาชิกเกิน ๑๐ ปีถึง ๑๖ ปี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๘. เป็นสมาชิกเกินกว่า ๑๖ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการกรณีเสียชีวิต
     - สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาทผู้รับผลประโยชน์
     - ใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วยก่อนเสียชีวิต)
     - สำเนาใบมรณะบัตร
     - สมุดประจำตัวสมาชิก 
       (แนบเอกสารทั้งหมดอย่างละ ๑ ฉบับ)
๔. สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ
     ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อประกอบอาชีพ ในจำนวนตั้งแต่ ๑,๕๐๐ บาท - ๒,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ อบต.และผู้กู้ต้องนำส่งเงินคืนทุกเดือนจนครบถ้วนภายในกำหนด ๑ ปี
๕. สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
     ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา ดังนี้
๑. ป.๑ - ป.๖ กู้ยืมได้ ๕๐๐ บาท
๒. ม.๑ - ม.๓ กู้ยืมได้ ๑,๐๐๐ บาท
๓. ม.๔ - ม.๖ กู้ยืมได้ ๑,๕๐๐ บาท 
     ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ อบต. และเมื่อได้รับเงินกู้ยืมแล้ว ผู้กู้ต้องนำส่งเงินคืนทุกเดือนจนครบถ้วนภายในกำหนด ๑ ปี (ไม่มีดอกเบี้ย)
เงือนไขการเป็นสมาชิก
             ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสามารถขอรับใบสมัครได้กับเจ้าหน้า หน้าที่ อบต. หรือกรรมการประจำหมู่บ้าน โดยไม่จำกัดอายุผู้สมัคร และสมาชิกกองทุนจะต้องนำส่งเงินสมทบโดยสะสมออมเงินวันละ ๑ บาท สมาชิกสามารถนำส่งเป็นรายเดือน , ราย ๓ เดือน , ราย ๖ เดือน หรือราย ๑ ปี โดยนำส่งที่กรรมการประจำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ อบต. ก็ได้
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐ บาท (พร้อมเงินที่นำส่งสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ,ราย ๓ เดือน ,ราย ๖ เดือน หรือ รายปี ๑ ปีแล้วแต่กรณี) 

                                                                            *รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2015-03-19

หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.140.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,940,336

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.