หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ  
  กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ        

ที่มากองทุน 
      กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย นายสุชาติ เดชสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ซึ่งท่านเล็งเห็นความสำคัญของการมอบสวัสดิการให้กับพ่อแม่พี่น้องตำบลคำโตนด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต โดยสมาชิกต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงวันละ ๑ บาท
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
๑. สวัสดิการกรณีเกิด
     มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งแม่และบุตรหลังคลอด ดังนี้
       - ค่าทำขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ ๕๐๐ บาท
       - ค่าซื้อเสื้อผ้าเครื่องใช้เด็กอ่อน ๕๐๐ บาท 
       - ค่าพักรักษาตัวหลังคลอดระหว่างนอนโรงพยาบาลคืนละ ๑๐๐ บาท ไม่เกิน ๕ คืน (ไม่เกิน ๕๐๐ บาท)
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการกรณีเกิด
      - สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน
      - ใบรับรองแพทย์
      - ใบสูติบัตร 
         (แนบเอกสารทั้งหมดอย่างละ ๑ ฉบับ)
๒. สวัสดิการกรณีเจ็บป่วย
      มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่ป่วยและเข้ารับการรักษาตัวนอนโรงพยาบาล โดยจ่ายสวัสดิการคืนละ ๑๐๐ บาท รวมตลอดทั้งปีจ่ายไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย
      - สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน
      - ใบรับรองแพทย์
๓. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต 
     มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตโดยมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ สมาชิก ศพละ ๑ พวง และมอบเงินสวัสดิการเป็นค่าปลงศพให้กับทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตตามอายุการ เป็นสมาชิก ดังนี้
๑. เป็นสมาชิก ไม่ถึง ๖ เดือน จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
๒. เป็นสมาชิกเกิน ๖ เดือน ถึง ๑ ปี จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๓. เป็นสมาชิกเกิน ๑ ปีถึง ๒ ปี จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๔. เป็นสมาชิกเกิน ๒ ปีถึง ๔ ปี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. เป็นสมาชิกเกิน ๔ ปีถึง ๘ ปี จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๖. เป็นสมาชิกเกิน ๘ ปีถึง ๑๐ ปี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๗. เป็นสมาชิกเกิน ๑๐ ปีถึง ๑๖ ปี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๘. เป็นสมาชิกเกินกว่า ๑๖ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการกรณีเสียชีวิต
     - สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาทผู้รับผลประโยชน์
     - ใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วยก่อนเสียชีวิต)
     - สำเนาใบมรณะบัตร
     - สมุดประจำตัวสมาชิก 
       (แนบเอกสารทั้งหมดอย่างละ ๑ ฉบับ)
๔. สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ
     ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อประกอบอาชีพ ในจำนวนตั้งแต่ ๑,๕๐๐ บาท - ๒,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ อบต.และผู้กู้ต้องนำส่งเงินคืนทุกเดือนจนครบถ้วนภายในกำหนด ๑ ปี
๕. สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
     ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา ดังนี้
๑. ป.๑ - ป.๖ กู้ยืมได้ ๕๐๐ บาท
๒. ม.๑ - ม.๓ กู้ยืมได้ ๑,๐๐๐ บาท
๓. ม.๔ - ม.๖ กู้ยืมได้ ๑,๕๐๐ บาท 
     ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ อบต. และเมื่อได้รับเงินกู้ยืมแล้ว ผู้กู้ต้องนำส่งเงินคืนทุกเดือนจนครบถ้วนภายในกำหนด ๑ ปี (ไม่มีดอกเบี้ย)
เงือนไขการเป็นสมาชิก
             ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสามารถขอรับใบสมัครได้กับเจ้าหน้า หน้าที่ อบต. หรือกรรมการประจำหมู่บ้าน โดยไม่จำกัดอายุผู้สมัคร และสมาชิกกองทุนจะต้องนำส่งเงินสมทบโดยสะสมออมเงินวันละ ๑ บาท สมาชิกสามารถนำส่งเป็นรายเดือน , ราย ๓ เดือน , ราย ๖ เดือน หรือราย ๑ ปี โดยนำส่งที่กรรมการประจำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ อบต. ก็ได้
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐ บาท (พร้อมเงินที่นำส่งสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ,ราย ๓ เดือน ,ราย ๖ เดือน หรือ รายปี ๑ ปีแล้วแต่กรณี) 

                                                                            *รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2015-03-19

หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.48.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 901,001

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.