ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 20 มกราคม 2564
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ  
  กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ        

ที่มากองทุน 
      กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำโตนด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๒ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดย นายสุชาติ เดชสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ซึ่งท่านเล็งเห็นความสำคัญของการมอบสวัสดิการให้กับพ่อแม่พี่น้องตำบลคำโตนด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต โดยสมาชิกต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงวันละ ๑ บาท
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
๑. สวัสดิการกรณีเกิด
     มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งแม่และบุตรหลังคลอด ดังนี้
       - ค่าทำขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่ ๕๐๐ บาท
       - ค่าซื้อเสื้อผ้าเครื่องใช้เด็กอ่อน ๕๐๐ บาท 
       - ค่าพักรักษาตัวหลังคลอดระหว่างนอนโรงพยาบาลคืนละ ๑๐๐ บาท ไม่เกิน ๕ คืน (ไม่เกิน ๕๐๐ บาท)
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการกรณีเกิด
      - สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน
      - ใบรับรองแพทย์
      - ใบสูติบัตร 
         (แนบเอกสารทั้งหมดอย่างละ ๑ ฉบับ)
๒. สวัสดิการกรณีเจ็บป่วย
      มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่ป่วยและเข้ารับการรักษาตัวนอนโรงพยาบาล โดยจ่ายสวัสดิการคืนละ ๑๐๐ บาท รวมตลอดทั้งปีจ่ายไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย
      - สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน
      - ใบรับรองแพทย์
๓. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต 
     มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตโดยมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยแด่ สมาชิก ศพละ ๑ พวง และมอบเงินสวัสดิการเป็นค่าปลงศพให้กับทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตตามอายุการ เป็นสมาชิก ดังนี้
๑. เป็นสมาชิก ไม่ถึง ๖ เดือน จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
๒. เป็นสมาชิกเกิน ๖ เดือน ถึง ๑ ปี จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๓. เป็นสมาชิกเกิน ๑ ปีถึง ๒ ปี จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๔. เป็นสมาชิกเกิน ๒ ปีถึง ๔ ปี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. เป็นสมาชิกเกิน ๔ ปีถึง ๘ ปี จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๖. เป็นสมาชิกเกิน ๘ ปีถึง ๑๐ ปี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๗. เป็นสมาชิกเกิน ๑๐ ปีถึง ๑๖ ปี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
๘. เป็นสมาชิกเกินกว่า ๑๖ ปีขึ้นไป จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการกรณีเสียชีวิต
     - สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาทผู้รับผลประโยชน์
     - ใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วยก่อนเสียชีวิต)
     - สำเนาใบมรณะบัตร
     - สมุดประจำตัวสมาชิก 
       (แนบเอกสารทั้งหมดอย่างละ ๑ ฉบับ)
๔. สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ
     ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อประกอบอาชีพ ในจำนวนตั้งแต่ ๑,๕๐๐ บาท - ๒,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน โดยผู้ที่ประสงค์จะขอกู้สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ อบต.และผู้กู้ต้องนำส่งเงินคืนทุกเดือนจนครบถ้วนภายในกำหนด ๑ ปี
๕. สวัสดิการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
     ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป สามารถขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา ดังนี้
๑. ป.๑ - ป.๖ กู้ยืมได้ ๕๐๐ บาท
๒. ม.๑ - ม.๓ กู้ยืมได้ ๑,๐๐๐ บาท
๓. ม.๔ - ม.๖ กู้ยืมได้ ๑,๕๐๐ บาท 
     ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ อบต. และเมื่อได้รับเงินกู้ยืมแล้ว ผู้กู้ต้องนำส่งเงินคืนทุกเดือนจนครบถ้วนภายในกำหนด ๑ ปี (ไม่มีดอกเบี้ย)
เงือนไขการเป็นสมาชิก
             ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสามารถขอรับใบสมัครได้กับเจ้าหน้า หน้าที่ อบต. หรือกรรมการประจำหมู่บ้าน โดยไม่จำกัดอายุผู้สมัคร และสมาชิกกองทุนจะต้องนำส่งเงินสมทบโดยสะสมออมเงินวันละ ๑ บาท สมาชิกสามารถนำส่งเป็นรายเดือน , ราย ๓ เดือน , ราย ๖ เดือน หรือราย ๑ ปี โดยนำส่งที่กรรมการประจำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ อบต. ก็ได้
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก
๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๒๐ บาท (พร้อมเงินที่นำส่งสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ,ราย ๓ เดือน ,ราย ๖ เดือน หรือ รายปี ๑ ปีแล้วแต่กรณี) 

                                                                            *รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2015-03-19

ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.247.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 651,947

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.