หัวข้อหลัก
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
2829 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด 

สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด
สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด  
  สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด        

ที่มาและความสำคัญ

                โครงสร้างและระบบของชุมชนท้องถิ่น จัดเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง สถานการณ์ปัจจุบันชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงสร้างสังคมพื้นฐาน กำลังประสบปัญหา ล่มสลายและอ่อนแอ เนื่องจากขาดอำนาจในการพัฒนาจัดการตนเอง ส่งผลให้การพัฒนาด้านต่างๆ ที่ลงสู่ชุมชนท้องถิ่น ขาดการบูรณาการ/เชื่อมโยงกัน การสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างแท้จริงจำเป็นต้องฟื้นฟูระบบของชุมชนท้องถิ่นขึ้นใหม่ให้เข้มแข็ง ฟื้นระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาอุดมสุมบูรณ์ ฟื้นอำนาจและความเชื่อมั่นในการจัดการตนเองและเรื่องทุกเรื่อง โดยชุมชนท้องถิ่นเองร่วมกันจัดการ ฟื้นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน กลุ่ม/องค์กร และกลไก สถาบันต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น 

                สภาองค์กรชุมชน จึงเปรียบเสมือนองค์กรของชุมชนรากฐาน ที่เปิดพื้นที่/เปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถดูแลจัดการตนเอง ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดภาพรวม แนวทางการพัฒนาชุมชนบูรณาการงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เชื่อมโยงการทำงานระหว่างองค์กรชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีทิศทาง มีพลัง และเป็นอิสระ ประสานให้เกิดการทำงานร่วมระหว่างองค์กรชุมชน กับหน่วยงาน/ภาคีการพัฒนาที่หลากหลาย เพื่อให้นโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นนั้น

                สภาองค์กรชุมชน จึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในท้องถิ่น โดยคนในชุมชนท้องถิ่น เพื่อคนในชุมชนท้องถิ่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย ตัวแทนของสถาบันในชุมชนท้องถิ่น เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เป็นต้น ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เช่น กลุ่มอมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มโรงสีรวม กลุ่มอนุรักษ์ป่า และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้รู้ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำทางการได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนท้องถิ่น เข้ามาร่วมใช้เวทีพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน เป็นระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่มีมาแต่อดีตแล้ว

                   สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

มีจำนวนชุมชน(กลุ่ม/องค์กรชุมชน)ที่จดแจ้งฯ แบ่งเป็น

- ชุมชน/ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม จำนวน 82 กลุ่ม (กลุ่ม/องค์กรชุมชน ระดับหมู่บ้าน)

- ชุมชนอื่นในตำบล จำนวน 5 กลุ่ม (เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับตำบล)

รวมทั้งสิ้น 87 กลุ่ม

จำนวนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด แบ่งเป็น

- สมาชิกซึ่งเป็นผู้แทนของชุมชน (กลุ่ม/ชุมชน) จำนวน 64 คน

- สมาชิกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 18 คน

รวมทั้งสิ้น 82 คน

(ดูรายชื่อจำนวนชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด Click)  

สภาองค์กรชุมชนตำบล มีภารกิจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและชาติ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

3. เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งการร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

4. เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการให้ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินการ ต้องนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตำบลเกิดความเข้มแข็งและสมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในตำบลสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

8. ประสานและร่วมมือกับสภาองค์ชุมชนตำบลอื่น

9. รายงานปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในตำบลอันเนื่องจากการดำเนินงานใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ โดยรายงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

10. วางกติกาในการดำเนินกิจการของสภาชุมชนตำบล 

11. จัดทำรายงานประจำปีของสภาองค์กรชุมชนตำบล รวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ

12. เสนอรายชื่อผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อไปร่วมประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล จำนวนสองคน


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2015-03-24

หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.212.120.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 968,434

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.