ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 23 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 2 ธันวาคม 2563
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานบริหารบุคคล
กฎหมายและระเบียบ
องค์ความรู้
กิจการสภา
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด 

สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด
สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด  
  สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด        

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการดำเนินงานวัฒนธรรม

2. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม ฟื้นฟู และเสนอแนะข้อคิดเห็นด้านวัฒนธรรมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยโดยถูกต้องและเหมาะสม

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม

5. เพื่อดำเนินงานอื่นๆ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ

6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมือง

หน้าที่คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม มีดังนี้

1. กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางดำเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด

2. ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม

3. กำหนดมาตรการในการดำเนินงานให้ครอบคลุมขอบข่ายงานทางด้านวัฒนธรรม

4. ให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณ เพื่ออุดหนุนและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบล

5. ส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ตำบล มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

6. ส่งเสริมให้มีการระดมทุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรม

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาคีและเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีการประสานงาน สัมพันธ์กันในระบบเครือข่ายทางวัฒนธรรม

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลอย่างลึกซึ้ง และกว้างขวาง

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในพื้นที่ตำบลอย่างกว้างขวาง

10. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น และระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง

11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการดๆ ในกิจกรรมของสภาวัฒนธรรม

12. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นขอความร่วมมือ

13. ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อการบริหารงานของสภาวัฒนธรรม

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันเลือกตั้ง

กระบวนการได้มาซึ่งซึ่งคณะกรรมการฯ มีดังต่อไปนี้

1.  การเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาวัฒนธรรมตามที่มีชื่อในทะเบียนสมาชิก ที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

2. การสรรหาโดยการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อมาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกได้ตามความเหมาะสม

 

3. การตกลงกัน เป็นวิธีการรับฟังความคิดเห็นตามความต้องการของสมาชิก แล้วให้สมาชิกให้สัตยาบรรณรับรอง เพื่อถือเป็นมติของที่ประชุม

4. การเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในธรรมนูญของสภาวัฒนธรรม


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2015-03-24

ผู้บริหาร

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ปลัด อบต.คำโตนด

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
กฎหมายต่างๆ
ลิงค์ต่างๆ
สภาองค์กรชุมชน
ลิงค์ต่างๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ลิงค์ต่างๆ
กฎหมายต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.คำโตนด
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.219.31.204
คุณเข้าชมลำดับที่ 620,031

LINE
แบบสอบถาม
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836   Fax : 0-3721-0252
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.