หัวข้อหลัก
พฤศจิกายน 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
2829 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เลือกตั้ง อบต.คำโตนด
E-Service


  หน้าแรก     ศักยภาพของ อบต 

ศักยภาพของ อบต
ศักยภาพของ อบต  
  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด        

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

               โครงสร้าง

               องค์การบริหารส่วนคำโตนดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  กำหนดโครงสร้างราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ออกเป็น 6 ส่วน  1 หน่วยงาน  ได้แก่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม

               สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 1. งานบริหารงานทั่วไป  2.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  3.งานกฎหมายและคดีงานบริหารงานบุคคล 4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                กองคลัง

                    กองคลัง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้1. งานการเงิน 2.งานบัญชี 3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

               กองช่าง

                   กองช่าง  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 1.งานก่อสร้าง 2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3.งานประสานสาธารณูปโภค 4.งานผังเมือง

               กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                   กองการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 1.งานบริหารการศึกษา 2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.งานกิจการโรงเรียน

               กองสาธารณสุข

                   กองสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้ 1.งานควบคุมโรค 2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 3. งานรักษาความสะอาด 4. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6. งานบริการสาธารณสุข

               กองสวัสดิการสังคม

                   1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2. งานสังคมสงเคราะห์ 3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

               บุคลากร

               องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ  จำนวนรวมทั้งสิ้น  82  คน

               บุคลากรฝ่ายการเมืองประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 29 คน และผู้บริหาร  1 คน  โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1.    สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดมี 29 คน ซึ่งแบ่งบทบาทหน้าที่เป็น ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน เลขานุการสภา 1 คน และสมาชิกสภา 32 คน  

2.    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ปัจจุบันมี นายสุชาติ  เดชสุภา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารงาน

บุคลากรฝ่ายประจำประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น  50 คน  และส่วนราชการแบ่งออกเป็น  6  ส่วนดังนี้

               ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด

             (1)  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   บุคลากรทั้งหมด   19   คน

             (2) กองคลัง                  บุคลากรทั้งหมด     6    คน         

             (3) กองช่าง                   บุคลากรทั้งหมด   4    คน

             (4) กองการศึกษาฯ       บุคลากรทั้งหมด    10   คน

             (5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บุคลากรทั้งหมด  7  คน

             (6) กองสวัสดิการสังคม   บุคลากรทั้งหมด  4  คน     


ประกาศโดย : อบต.คำโตนด
วันที่ประกาศ : 2019-06-21

หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.212.120.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 968,366

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.