หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบพนักงานส่วนตำบล
โครงสร้าง อบต.คำโตนด
โครงสร้างสำนักปลัด
โครงสร้างกองช่าง
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างกองสาธารณสุขฯ
โครงสร้างกองการศึกษา
โครงสร้างกองคลัง
โครงสร้าง อบต.คำโตนด (เต็ม)
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
โครงสร้าง
หัวข้อหลัก
ประวัติความเป็นมา
ศักยภาพของ อบต
การบริการพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ศักยภาพการคลังของ อบต.
วิสัยทัศน์ อบต.คำโตนด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อมูลหมู่บ้าน
แผนที่ตำบลคำโตนด
แผนที่ อบต.คำโตนด
หัวข้อหลัก
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
สภาเด็กและเยาวชน
ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
หัวข้อหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี
แผนปฏิบัติประจำปีการศึกษา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
การติดตามและประเมินผลแผนฯ
แผนอัตรากำลัง
การประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อหลัก
ติดต่อสอบถามผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
ช่องทางการติดต่อ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กระดานการสนทนา
ถามตอบ กับ อบต.คำโตนด
ผลการพิจารณา E-service
หัวข้อหลัก
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานการเงิน
ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
ที่มาและวัตถุประสงค์
หัวข้อหลัก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คำสั่ง อบต.
ประกาศ อบต.
รายงานการประชุม
ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หัวข้อหลัก
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา
กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
ข้อบัญญัติ และคำสั่ง อบต.
หัวข้อหลัก
คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท.
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
คู่มือการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น
หัวข้อหลัก
รายงานการประชุม
ประกาศ
สถิติผู้มาใช้บริการ อบต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
เมนูทางขวา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ศูนย์ยุติธรรมตำบล
กล่องแสดงความคิดเห็น
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ อบต.คำโตนด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
งานตรวจสอบภายใน
คู่มือเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ควบคุมภายใน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือสำหรับประชาชน
การประเมิน ITA
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมวลจริยธรรม
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคำโตนด
รายงานสถานะการเงิน 2563
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปี 2560
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปี 2561
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปี 2562
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2562
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปี 2563
รายงานการใช้จ่ายเงิน ปี 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตขุดดินและถมดิน
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญ
โรงพยาบาลประจันตคาม
สปสช
สสจ.ปราจีนบุรี
สสอ.ประจันตคาม
งานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
รายงานระบบบำบัดน้ำเสีย(ทส.2)
ข้อมูลสถานพยาบาล
ข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ
ข้อมูลเหตุรำคาญ
ข้อมูลขยะมูลฝอย
ข้อมูลสุนัขและแมว
สำรวจข้อมูลผักตบชวา
สภาองค์กรชุมชนตำบลคำโตนด
สภาวัฒนธรรมตำบลคำโตนด
การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดปราจีนบุรี
อบจ.ปราจีนบุรี
ชมรมคนเทศบาล
ตำรวจภูธร จ.ปราจีนบุรี
สำนักงานสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ตลาดงานกรมจัด
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
Line เรารักคำโตนด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ถาม-ตอบ
กระดานสนทนา
ช่องรับฟังความคิดเห็น
หัวข้อหลัก

นายสุชาติ เดชสุภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก

ว่าที่ร้อยเอกมนตรี พวงทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 18.204.48.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 901,245

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
facebook อบต.คำโตนด   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
Tel : 0-3721-8836
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.